دوربین های ترموویژن که اصلاحا به آنها دوربین های ترموگرافی نیز گفته می شود غالبا به منظور آنالیز حرارتی تجهیزات به کار می روند . اساس کار این دوربین ها بر پایه تفاوت انتشار امواج مادون قرمز از اجسام بر اساس ماهیت ساختاری و فیزیکی آنها می باشد . این دوربین ها بر اساس دریافت امواج مادون قرمز از اجسام با شدت های متفاوت و همچنین بر اساس تنظیماتی که اپراتور در آن لحظه انجام میدهد ، نتایج را به صورت دما ارئه می دهند . دقیقا مانند رادیو که امواج را با طول موجهای مختلف به امواج قابل شنیدن توسط گوش انسان تبدیل میکنند این دوربین ها نیز امواج مادون قرمز را به صورت تصاویر قابل دید توسط انسان تبدیل کرده و پنجره ای رو به دنیای نامرئی امواج مادون قرمز را به روی انسان ها باز کرده اند . اصولا هر گونه عیب و یا ناسازگاری در فرایندها که با اختلاف دما بروز میکند با این دوربین ها قابل شاسایی هستند . اساسا در این مقاله به بررسی نقش کاربردی این دوربین ها در صنایع هوایی خواهیم پرداخت مواردی از قبیل بررسی کاربرد ترموگرافی در بازرسی کامپوزیت بدنه هواپیما ، بازرسی توربین های هوایی ، بالها ، تجهیزات الکتریکی کابین خلبان و تنش بر روی چرخ ها .